TimeDistanceMeetingLocationAddressRegionDistrictTypes
6:00 pm Catholic Church ul. "Gotse Delchev" 8 Veliko Tarnovo Meditation, Open